Kiểm soát chặt chẽ kịch bản phim nước ngoài quay ở Việt Nam

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, để có thể sử dụng bối cảnh quay tại Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải cung cấp kịch bản phim đầy đủ bằng tiếng Việt, điều này sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn nội dung phim và bảo đảm các yêu cầu về chính trị, quốc phòng và an ninh.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin